امروز: پنجشنبه اسفند 10, 1402

روز: خرداد 3, 1401 (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)

بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از غرفه شرکت فن آوران زیست کره در اولین همایش محیط زیست و تولیدات دانش بنیان، نیاز ها و فرصت ها

بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از غرفه شرکت فن آوران زیست کره در اولین همایش محیط زیست و تولیدات دانش

ادامه مطلب »